Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Siyasal Bilgiler Fakültesi
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü

Hakkımızda

Siyaset ve yönetim, kökleri ilk insanın ortaya çıkışına dayanan iki önemli kavramdır. Yönetim düşüncesinin gelişimiyle birlikte, hem siyaset kavramının hem de yönetim kavramının içeriği değişmiş, taşıdığı anlamlar daha spesifik hale gelmiştir. Bu durum siyaset biliminin ve kamu yönetiminin başlı başına incelenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Siyaset bilimi ve kamu yönetimi 18.yüzyıldan günümüze kadar gelinen süreçte üzerinde çalışmalar yapılan, siyaset ve yönetim konularında bilimsel çalışmalar ortaya koyan bir disiplini ifade etmektedir.
 
Siyaset bilimi, kaynaklar elverdiği ölçüde, değerlerin siyasal sistemler içerisinde geliştirilmesini analiz eder. Güç, otorite, meşruluk, sosyal sınıf, cinsiyet, etnisite, siyasal katılım gibi kavramların ve devlet, hükümet, siyasal partiler, baskı grupları, uluslararası örgütler benzeri kurumların incelenmesi siyaset bilimi alanına girmektedir. Ayrıca bu disiplin siyasal düşünceler, ideolojiler, özgürlük, demokrasi, ahlak ve eşitlik gibi değerlerle yakından ilgilenmektedir.
 
Kamu yönetimi, yönetim sistemlerindeki, özellikle de devlet içerisindeki, karar alma ve politika oluşturma sürecini inceler. Yönetim analizi, kamu politikalarının uygulanması, ulusal kamu kurumları ve yerel yönetimler gibi yönetimin uygulama alanını oluşturan konularla da ilgilenir. Yönetim analizi; planlama, karar alma, organizasyon, uygulama ve değerlendirme gibi yönetim programlarını, bunlara ek olarak insan kaynakları ve bütçeleme gibi kaynak yönetimini kapsamaktadır.
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Uluslararası İlişkiler, Maliye, İktisat, Ekonometri ve İşletme bölümleri gibi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülteleri içinde yer alan temel bölümlerden bir tanesidir. Bölüm, temel zorunlu dersleri yanında iktisadi ve idari bilimler fakültesi olmasının gerektirdiği ekonomi, işletme ve istatistik gibi derslerle de desteklenmektedir. Bölüm öğrencileri, zorunlu derslerin yanında, Bologna Sürecine bağlı olarak ilgi alanlarına giren 4 temel bilim dalıyla (Hukuk Bilimleri, Yönetim Bilimleri, Kentleşme ve Çevre Sorunları, Siyaset ve Sosyal Bilimler) ilgili dersleri seçebilmektedir.
 
Siyaset bilimi ve kamu yönetimi, mezunların siyasal, sosyal ve ekonomik süreçleri ve bunların ulusal ve yerel seviyelerdeki dönüşümlerini anlamasına yardımcı olacak önemli bir sosyal bilimler disiplinidir. Bunun dışında mezunların, Türkiye ve Dünya ile ilgili konularda daha bilinçli, rasyonel ve yapıcı katılımlar sunan aktif vatandaşlar olarak hazırlanmasına özen göstermektedir. Bölüm, mezun olan bireylerin evrensel değerler perspektifinde edindikleri donanımlarıyla mesleki bilgi ve becerilerini ülkenin geleceği ve kalkınması yönünde kullanan, düşünen, sorgulayan, toplumsal problemlere duyarlı yaşamın her alanında yetkin bireyler olmasını amaçlamaktadır.
 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, temel olarak devlet yönetimi alanına giren konularda hizmet verecek siyaset bilimci ve kamu yöneticisi yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca mezunların, meslek uzmanlığına yönelik sınavlara girerek, kaymakamlık, gelir uzmanlığı, müfettişlik ve vergi denetmenliği gibi mesleklerde çalışabilme imkânları bulunmaktadır. Tüm bunlara ek olarak, bir siyaset bilimi ve kamu yönetimi diploması, kamu ve özel sektör olmak üzere çeşitli mesleklerde geçerlilik taşımaktadır. Bölüm mezunları başta İçişleri Bakanlığı olmak üzere, Devlet Planlama Teşkilatı, Dışişleri Bakanlığı, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı, Maliye Bakanlığı, Merkez Bankası, Sermaye Piyasası Kurulu ve çeşitli yerel yönetim kuruluşları gibi kamu kurumlarında uzmanlık gerektiren üst ve orta kademe yönetici pozisyonlarda görev alabildikleri gibi, özellikle bankacılık sektöründe ve diğer özel sektör kuruluşlarında denetim ve personel bölümlerinde tercih edilebilmektedir.